Pozwolenie na broń

Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na broń uregulowane jest przez ustawę z dnia 12 maja 1999 r. o broni i amunicji.

W świetle ustawy uzyskanie pozwolenia na broń obwarowane jest pewnymi warunkami. Osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi:

  • Mieć ukończone 21 lat;
  • Posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
  • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • Posiadać zdolności fizyczne i psychologiczne do posiadania broni, które potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;
  • Uzyskać opinię Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do jej miejsca zamieszkania;
  • Posiadać zaświadczenie o niekaralności.

Wyjątkiem jest możliwość wydania zezwolenia na broń osobie, która ukończyła 18 lat, ale jedynie na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego i tylko na broń służącą do celów sportowych.

Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Należy zaznaczyć, iż pozwolenie na broń wydaje się tylko w uzasadnionych przypadkach. Można uzyskać wyłącznie w celach: ochrony osobistej bądź ochrony innych osób oraz mienia, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń składa się u Komendanta Policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Powinien on zawierać wszelkie konieczne dane osobowe, określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia oraz ważną przyczynę posiadania broni. Do wniosku powinny być dołączone orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią oraz dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny.
Wzory wniosków znajdziecie Państwo pod tym adresem internetowym: Pozwolenie na broń: wzory podań i wniosków

Osoba, która stara się o otrzymanie pozwolenia, musi także przejść egzamin przed specjalnie powołaną przez Policję komisją, chyba że staramy się o broń łowiecką lub sportową, to wówczas taki egzamin zdawać będziemy w związku, do którego należymy. Egzamin składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Część pierwsza dotyczy znajomości przepisów ustawy dotyczących posiadania broni oraz Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią i znajomości przestrzegania regulaminu strzelnic. Część druga sprawdza umiejętności praktyczne związane z użytkowaniem broni. Przeprowadza się również sprawdzian strzelecki z użyciem danego rodzaju broni.

Cała procedura powinna trwać do miesiąca, jednak możliwe jest jej przedłużenie z uwagi np. na brak wymaganych dokumentów. Niezbędny też jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy w danej jednostce, W międzyczasie komenda sprawdza niekaralność oraz złożoną dokumentację.

Uzyskanie pozwolenia na broń połączone jest z wysokimi kosztami. I tak:

  • opłata skarbowa niezbędna do złożenia wniosku wynosi zawsze 242 zł;
  • koszty egzaminów są różne w zależności od przeznaczenia broni i wahają się w kwocie od 100 do nawet 1000 zł;
  • koszty badań lekarskich, gdzie ich granica została ustalona na 20% minimalnego wynagrodzenia;
  • koszty badań psychologicznych, gdzie ich granica została ustalona na 30% minimalnego wynagrodzenia.

Dla przyspieszenie procedury ubiegania się o broń palną do wniosku o uzyskanie pozwolenia warto dołączyć także podanie o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni palnej. Zostanie ono wydane w terminie 7 dni od daty uzyskania pozwolenia – tj wydania decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy wydania pozwolenia na broń, zostanie wydane natomiast postanowienie o odmowie wystawienia zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni. Do podania należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Wzór podania o nabycie broni palnej

Prawnik Michał Grochola