Pozew o rozwód

Oto kilka praktycznych rad dla osób rozważających wystąpienie do sądu z pozwem o rozwód.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż orzeczenie rozwodu możliwe jest jedynie w sytuacji, w której między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego.

Przed podjęciem tak poważnej decyzji jak złożenie w sądzie pozwu o rozwód warto więc odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań:
– czy faktycznie doszło zupełnego rozpadu pożycia (tj. na płaszczyźnie duchowej, gospodarczej i fizycznej)?;
– od jakiego czasu trwa ten stan?;
– czy jest on trwały – tj. nie rokujący, iż w przyszłości sytuacja między małżonkami może ulec poprawie?
– czy podjęło się wszelkie możliwe starania zmierzające do ratowania związku?
– jakie jest stanowisko drugiego małżonka (w szczególności czy zgadza się on na rozwód)?

Analiza sytuacji panującej w związku z pewnością pomoże ustrzec się pochopnych (przedwczesnych) decyzji o rozwiązaniu małżeństwa, które niestety zdarzają się bardzo często – szczególnie w przypadku małżeństw z krótkim stażem.

Warto pamiętać, iż nawet mimo stwierdzenia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutek jego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. O tym czy na orzeczeniu rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych dzieci sądy decydują przede wszystkim na podstawie wyników badań specjalistycznych zleconych w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno – Konsultacyjny oraz na podstawie zeznań świadków. Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków jest pierwszorzędną sprawą, na którą zwracają uwagę wydziały rodzinne sądów okręgowych w sprawach o rozwód. Sąd oddali także powództwo o rozwód jeśli jego orzeczenie jest z innych względów sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W pozwie o rozwód wskazać należy m.in. dane sądu okręgowego właściwego do rozpatrzenia sprawy oraz dane stron (małżonków) – tj. imię i nazwisko, adres i PESEL. Należy także wskazać czego się domagamy – tj. rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie bądź np. z winy jednego z małżonków. Pamiętajmy także aby pozew podpisać.

Do pozwu dołączyć należy odpis skrócony aktu małżeństwa oraz aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci. Dobrze aby osoba składająca pozew dołączyła do niego aktualne zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, np. za ostatnie sześć miesięcy (z pewnością pomoże to usprawnić postępowanie). Pamiętajmy, aby do pozwu dołączyć jego odpis (kopię) dla strony przeciwnej – wraz ze wszystkimi jego załącznikami. Opłata od pozwu wynosi 600 zł i powinna być wniesiona wraz z pozwem. Istnieje możliwość wniesienia jej poprzez zakup znaków sądowych w kasie sądu bądź przelewem na konto bankowe sądu.

Dla osób posiadających niskie dochody istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych – w tym opłaty sądowej. W tym przypadku do pozwu należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach i źródłach utrzymania. Wzór w/w oświadczenia wraz z pouczeniem co do sposobu jego wypełnienia znajdziemy tutaj:

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Warto wiedzieć, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga także o:
władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków,
kontaktach rodziców z dziećmi,
– wysokości kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty), jakie każdy z małżonków będzie ponosić,
– sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania rozwiedzionych małżonków.

Przemyślana decyzja o złożeniu w sądzie pozwu o rozwód, podjęta – w miarę możliwości – w konsultacji z drugim małżonkiem (np. co do kwoty alimentów i sposobu kontaktów z dzieckiem), pozwoli znacznie usprawnić i przyspieszyć postępowanie. Z całą pewnością pozwoli także uniknąć wielu nerwów i nieporozumień przed sądem.

Prawnik Michał Grochola