Poland - Gdansk Old Town in Pomerania region. Old town architecture aerial view.

Rozdzielność majątkowa – praktyczne uwagi

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z koniecznością zadecydowania przez małżonków o panujących między nimi relacjach majątkowych. Przy czym w przypadku braku podjęcia takowej decyzji, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa.

Zauważyć należy, iż małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa albo też zostać zawarta, w tym zmieniona, już w trakcie trwania związku.

czytaj więcej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną – kiedy jest to możliwe?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać orzeczona przez sąd rozdzielność majątkowa w datą wsteczną. Oznacza to, iż wnioskujący o takowe orzeczenie może wskazać od jakiego momentu (od jakiej daty), żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej. Regulacje odnoszące się do niniejszej kwestii zostały zawarte w art. 52 § 1 k.r.o. Odwołują się one do pojęcia „ważnych powodów”, przemawiających za zasadnością żądania.

czytaj więcej

Nowe zasady przedawnienia w sprawach o wykroczenia

W dniu 01 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej treścią „Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia opłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu”.

W praktyce oznacza to, iż jeśli w okresie jednego roku od popełnienia wykroczenia wszczęto postępowanie, karalność za nie ustaje dopiero w okresie 3 lat od daty popełnienia czynu zabronionego.

czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

W poniższym tekście postaram się przybliżyć Państwu najważniejsze zagadnienia związane z podziałem majątku wspólnego małżonków.

Na skutek zawarcia małżeństwa zostają nawiązane stosunki o charakterze osobistym, jak i majątkowym. Te ostatnie odnoszą się do wszelkich interesów ekonomicznych, w tym wspólności praw majątkowych. Generalną zasadą, wyrażoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe.

Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym przyczynili się oni do powstania tego majątku. Jednak – jak wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie – odejście od zasady równości udziałów możliwe jest jedynie wtedy gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie, w sposób rażący i uporczywy nie przyczynia się do powstania bądź powiększenia majątku wspólnego stosownie do swoich sił i możliwości zarobkowych (art. 43 § 2 k.r.i.o.).

czytaj więcej

Obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków

W razie niemożności uzyskania alimentów od rodzica dziecka istnieje możliwość dochodzenia ich od zobowiązanych w dalszej kolejności m.in. od dziadków.

Art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawiera regulację dotyczącą obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z tym przepisem jedynie osoby spokrewnione w linii prostej oraz rodzeństwo są zobowiązane do alimentacji. Przesłankami powstania obowiązku alimentacyjnego są:

 • istnienie pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym aktualnie bądź w przeszłości więzi rodzinnoprawnej,
 • niemożność samodzielnego zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb przez uprawnionego,
 • posiadanie przez osobę zobowiązaną dostatecznych możliwości majątkowych lub/i zarobkowych,
 • zgodność żądania alimentów z zasadami współżycia społecznego.

czytaj więcej

Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony dopiero w 2018 roku

Jak zakłada ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy miał zniknąć z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednak Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy przesuwającą termin zniesienia tego obowiązku z 1 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2018. Potrzeba przesunięcia jest tłumaczona wymaganiami niezbędnej zmiany ponad 100 ustaw i rozporządzeń.

czytaj więcej

Zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące dziedziczenia

18 października 2015 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące spadków i dziedziczenia. Mają zastosowanie wyłącznie do spadków otwartych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Najbardziej rewolucyjna okazała się zmiana art. 1015 § 2 k.c., obejmująca termin do złożenia oświadczenia o objęciu spadku oraz skutki związane z jego niedochowaniem.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 1012 k.c. spadkobierca może postąpić na 3 sposoby:

 • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie spadku wprost),
 • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
 • spadek odrzucić.

czytaj więcej

Nowelizacja kodeksu pracy z 2016 roku

Zmiany, które weszły w życie w dniu 22 lutego 2016 r., dotyczą przede wszystkim umów podpisywanych z pracownikiem na czas określony.

W tekście tym pragnę zwrócić Państwa uwagę m.in. na:

 1. Konieczność stosowania dłuższych okresów wypowiedzenia – tj. takich samych jak w przy umowach o pracę na czas nieokreślony. Wynosić one będą więc odpowiednio:
  – 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  – 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  – 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 kp).
  Warto w tym miejscu podkreślić, iż zwalniając pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony, pracodawca w dalszym ciągu nie będzie zobowiązany do podawania przyczyny rozwiązania umowy.
  Obliczając zaś długość okresu wypowiedzenia umowy na czas określony, pracodawca nie będzie musiał brać pod uwagę okresu zatrudnienia sprzed wejścia w życie nowelizacji.
 2. Ograniczenie do trzech umów o pracę na czas określony.
  Łączny okres obowiązywania umów o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem nie może trwać więcej niż 33 miesiące.
  Nadal jednak – w myśl art. 25 § 2 kp – możliwe będzie poprzedzenie zatrudnienia na czas określony umową o pracę na okres próbny (maksymalnie 3 miesiące). W tym przypadku górna granica zatrudnienia wyniesie więc 36 miesięcy.

czytaj więcej

Pozew o rozwód

Oto kilka praktycznych rad dla osób rozważających wystąpienie do sądu z pozwem o rozwód.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż orzeczenie rozwodu możliwe jest jedynie w sytuacji, w której między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego.

Przed podjęciem tak poważnej decyzji jak złożenie w sądzie pozwu o rozwód warto więc odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań:
– czy faktycznie doszło zupełnego rozpadu pożycia (tj. na płaszczyźnie duchowej, gospodarczej i fizycznej)?;
– od jakiego czasu trwa ten stan?;
– czy jest on trwały – tj. nie rokujący, iż w przyszłości sytuacja między małżonkami może ulec poprawie?
– czy podjęło się wszelkie możliwe starania zmierzające do ratowania związku?
– jakie jest stanowisko drugiego małżonka (w szczególności czy zgadza się on na rozwód)?

czytaj więcej

Ważne dokumenty

W celu udzielenia mi umocowania do reprezentowania Państwa w toczącym się postępowaniu, proszę o wydrukowanie i podpisanie (czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem) jednego z poniższych dokumentów.

Upoważnienie do obrony (postępowanie karne)

Pełnomocnictwo (postępowanie cywilne lub administracyjne)

Wypełniony i podpisany dokument proszę następnie przesłać pocztą na adres prowadzonej przeze mnie kancelarii – tj. aleja Grunwaldzka 82, pok. 367 (III piętro), 80-244 Gdańsk.
W miarę możliwości proszę także o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres mail: m.grochola@adwokatgrochola.pl