Nowe zasady przedawnienia w sprawach o wykroczenia

W dniu 01 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej treścią „Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia opłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu”.

W praktyce oznacza to, iż jeśli w okresie jednego roku od popełnienia wykroczenia wszczęto postępowanie, karalność za nie ustaje dopiero w okresie 3 lat od daty popełnienia czynu zabronionego.

Tym samym zmieniony został art. 45 kodeksu wykroczeń, który – w brzmieniu dotychczas obowiązującym – zakładał dwuletni okres przedawnienia karalności wykroczenia, oczywiście w wypadku wszczęcia postępowania w terminie jednego roku od popełnienia czynu. Co bardzo interesujące nowelizacja dotyczy także czynów popełnionych przed wejściem jej w życie – tj. przed 01 czerwca 2017 r.

Bez wątpienia działa to na niekorzyść sprawców wykroczeń popełnionych w okresie – poprzednio obowiązującego – dwuletniego okresu ich przedawnienia. Wydłużony okres przedawnienia nie odnosi się jedynie do tych wykroczeń, w stosunku do których na mocy dotychczasowych przepisów, okres przedawnienia upłynął przed dniem wejścia w życie nowelizacji – tj. przed dniem 01.06.2017 r.