Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną – kiedy jest to możliwe?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać orzeczona przez sąd rozdzielność majątkowa w datą wsteczną. Oznacza to, iż wnioskujący o takowe orzeczenie może wskazać od jakiego momentu (od jakiej daty), żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej. Regulacje odnoszące się do niniejszej kwestii zostały zawarte w art. 52 § 1 k.r.o. Odwołują się one do pojęcia „ważnych powodów”, przemawiających za zasadnością żądania.

Najczęstszym argumentem motywującym ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest faktyczna separacja współmałżonków, a zatem opuszczenie przez jednego z nich wspólnego miejsca zamieszkania. Nadto w myśl wyroku Sądu Najwyższego „przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny” (Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/00). Tym samym nie każda postać separacji faktycznej małżonków lub jej przejaw będzie przemawiać za ustanowieniem rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, lecz tylko taka, która zarazem uniemożliwia lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym. Przykładami takowych przesłanek mogą być: zaciągnięcie przez jednego ze współmałżonków pożyczek lub kredytów.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem na temat rozdzielności majątkowej.